นางสาวสุรีรัตน์ วงค์ปัญญา

นางสาวกัญญามาศ ศรีร้อยคำ

นางสาวนวล พรมดี

นางสาวศิรประภา บุญลือ

นางสาวแสงนวล ไทยลื้อ

นางสาวอรทัย สมศรี

นายธนกร แหล่งห้วยไชย

นายบุญ ภิระบรรณ์

นายเพชร ปัญโญใหญ่

นายรัฐพล ไทยใหญ่

นายศุภกร มาน้อย

นางสาวศิรภัสสร ผาเงิน

นาย เศรษฐพงศ์ พิทักษวงศ์

นายสรรชัย ใจยกาล

นางสาวเดือน สุริยาศักดิ์

นางสาวบัวทอง พรมมาและนางสาวระเบียบ มูลทอง

นายสรยุทธ อินถา

นางสาวอิทธิชา พาเพียเพ็ง

นางสาวชุลีพร ชื้นเมือง