บุคลากร👩🧑

รูปชื่อ
ผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล : นางพรนัชชา ราชคม
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ระดับปฐมวัย
ชื่อ-สกุล : นางศรันยา  ดอนชัย
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล : นางวรสุดา  อิ้มอนงค์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ระดับประถมศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายอติวิชญ์ เมืองทรพย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ : –
ชื่อ-สกุล : นางวีณา  เดชะกาศ
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล : นางจันเพ็ญ  นาทะสัน
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล : นางสาวธวัลพร  บุตรศรี
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล : นางสาววีณา  เบิกบาน
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นายวินัย  สันติสุข
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล : นางกาญจนา  ทรัพย์ทวี
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล  เมืองมา
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : นางเนตรนภา  สุทธกุล
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล : นายภาณุวัฒน์  จันแปงเงิน
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ชื่อ-สกุล : นางสาวพวงลักษณ์  เหรัญญะ
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
บุลลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายสารัตน์   สุริยะกันธร
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ชื่อ-สกุล : นางนันท์จนา น้อยหมอ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ