ตรวจสอบผลการเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำชี้แจง
– กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียนลงในช่อง เลขบัตร ปชช. 13 หลัก(ไม่ต้องเว้นวรรคและใส่เครื่องหมาย – ) เพื่อดูผลการเรียน
– กรณีดูผ่านโทรศัพท์มือถือ(Smartphone) ให้เปิดใช้ผ่านแอปพิลเคชันเบราเซอร์(Chrome, Safari)ในโทรศัพท์มือถือโดยตรง
– ผลการเรียนนี้ใช้สำหรับดูสำหรับออนไลน์เท่านั้น ใบจริงจะลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียนและลายเซ็นครูประจำชั้น โดยจะมอบให้ในวันประชุมผู้ปกครองอีกครั้ง