ประวัติความเป็นมา🔔

สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโยบาย ข้อมูลทั่วไปซื่อ โรงเรียนบ้านสันถนนที่ตั้ง 17 หมู่ 1 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทร 053-668031 โทรส าร 053-668031 e-mail- santhanonschool@gmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 8 ไร่

ประวัติ

โรงเรียนบ้านสันถนน ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 1 ถนนแม่สาย – เชียงแสน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 โดย สร้างอาคารชั่วคราวอยู่ในเขตวัดสันถนนใต้ ขณะนั้นมีครูทำการสอน 6 คน คือ นางสาวสงวนศรี ใจสาร รักษาการ ตำแหน่งครูใหญ่ และนายสมบูรณ์ ชัสุภา มีนักเรียน 40 คน ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พ.ศ. 2506 เปีดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ. 2507 ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบัน มีเนื้อที่ จำนวน 8 ไร่

พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พ.ศ. 2535 ได้ขอเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ รัฐบาล ปัจจุบันมี นายเสน่ห์ มั่งมูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พื้นที่เขตบริการประกอบด้วย

1. บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1 ตำบลศรีเมืองชุม

2. บ้านสันถนนใต้ หมู่ 2 ตำบลศรีเมืองชุม

3. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 ตำบลศรีเมืองชุม

4. บ้านหนองสี่แจ่ง หมู่ 4 ตำบลศรีเมืองชุม

5. บ้านท่าศาลา หมู่ 7 ตำบลศรีเมืองชุม

6. บ้านสันธาตุ หมู่ 5 ตำบลศรีเมืองชุม

7. บ้านศรีป่าสัก หมู่ 9 ตำบลศรีเมืองชุม

8. บ้านทุ่งเกลี้ยงหมู่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันถนนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย เปิด 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม