บุคลากร

ผู้บริหาร
นายเสน่ห์ มั่งมูล
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
ช่วงชั้น ปฐมวัย

นางศรันยา ดอนชัย

ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ

นางวรสุดา อิ้มอนงค์
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
นางสาวศศิธร นุ่มวงศ์
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางวีณา เดชะกาศ
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ

นางจันเพ็ญ นาทะสัน
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ทรัพย์ทวี
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

นางสาววีณา เบิกบาน
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นายวินัย สันติสุข
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธวัลพร บุตรศรี
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษปีที่ 1 – 3

นางศรีรัตน์ ไชยสถาน
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล เมืองมา
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

นางเนตรนภา สุทธกุล
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการrพิเศษ

นายภาณุวัฒน์ จันแปงเงิน

ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

นางสายใจ สุดฝั่งสาย
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพวงลักษณ์ เหรัญญะ
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ หงส์เพชรรัศมี
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการครู
ตำหน่ง :ครู
วิทยฐานะ/ระดับ :ชำนาญการพิเศษ
บุคลากร

นายสารัตน์ สุริยะกันธร
ประเภทบุคลากร :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

นางนันจนา น้อยหมอ
ประเภทบุคลากร :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นายสุชาติ ชุ่มโพธิ์ทอง
ประเภทบุคลากร :ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
ตำหน่ง :นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ :ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *