“ดร.รัชชัยย์” ขอให้ทบทวนงบประมาณจัดซื้อตัวต่อหุ่นยนต์และครุภัณฑ์ประกอบ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนงบประมาณจัดซื้อตัวต่อหุ่นยนต์และครุภัณฑ์ประกอบ เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ้างถึง 1. หนังสือ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/263948 ลงวันที่ (ไม่ปรากฏ) เดือนสิงหาคม 2563 2. หนังสือ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน กลุ่มบริการ  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนงบประมาณจัดซื้อตัวต่อหุ่นยนต์และครุภัณฑ์ประกอบ 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04005/1303 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/263948 ลงวันที่(ไม่ปรากฏ) เดือนสิงหาคม 2563 2. หนังสือ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน กลุ่มบริการ ICT ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04005/1303 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง (1) สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีสาระว่าผู้มีอำนาจสั่งการให้สำนักนโยบายและแผนจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 453,989,390 บาท (สี่ร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท ถ้วน) เพื่อให้มีการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดีจิทัล โดยใช้งบเหลือจ่ายจากงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน กลุ่มบริการ ICT ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงเลขา สพฐ ลงนามอนุมัติให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้กับโรงเรียนในวงเงินงบประมาณ 453,989,390 บาท (สี่ร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท ถ้วน) เพื่อให้กับ 1.โรงเรียนขยายโอกาส 401 โรงเรียน 2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 53โรงเรียน 3. โรงเรียนขนาดเล็ก 236 โรงเรียน 4 โรงเรียนตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 79 โรงเรียน ครุภัณฑ์ที่ให้จัดซื้อประกอบด้วย 1. อุปกรณ์ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ราคาชุดละ 42,800 บาท 2. อุปกรณ์ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ราคาชุดละ 38,800 บาท 3. อุปกรณ์ชุดตัวต่อหุ่นยนต์ ระดับชั้นประถมศึกษา ราคาชุดละ 30,200 บาท 4. คอมพิวเต้อร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ราคาชุดละ 22,000 บาท 5. คอมพิวเต้อร์แทบเลต แบบที่ 1 1,000 บาท 6. เครื่องพิมพ์ Multifunction 7,500 บาท 7. ระบบปฏิบัติงานพร้อมโปรแกรมสำนักงาน 3,800 บาท 8. โต๊ะครู 4,000 บาท 9. เก้าอี้ครู 1,350 บาท 10. โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย 2,500 บาท 11. เก้าอี้ปฏิบัติงานนักเรียน 800 บาท ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือเวียนที่ 04005/ว1338 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง (3) นั้น ผมขอเรียนเสนอท่าน รมว.ศธ ขอได้โปรดยกเลิกเรื่องการจัดซื้อครั้งนี้เถอะครับเพราะ 1. กระบวนการแทบไม่แตกต่างจากกรณีงบประมาณจัดสร้างสนามฟุตซอลเลยกล่าวคือ 1.1 การจัดซื้อไม่เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน ข้อหานี้เป็นข้อหาที่ ปปช.เคยใช้เป็นเหตุผลในการชี้มูลว่า ผอ เขตพื้นที่การศึกษาทุจริต และผมอยากทราบว่าผู้มีอำนาจที่ได้เลือกโรงเรียนที่จะซื้อครุภัณฑ์ให้นั้น ได้สอบถามโรงเรียนหรือยังว่าต้องการหรือไม่มีครูสอนหรือไม่ ครับ 1.2 การตัดสินใจจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่กำหนดให้ซื้อเช่นตัวต่อหุ่นยนต์รวมถึงครุภัณฑ์ประกอบ นั้น เป็นการตัดสินใจร่วมกันของบรรดาครูที่ กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญมาประชุมวางแผนร่วมกันหรือไม่ครับ หรือเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของ ผู้อยากจะให้ซื้อเพราะมีผลประโยชน์รอไว้แล้ว ครับ 1.3 ผมเป็นห่วงบรรดาผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำของ ศธ /สพฐ ที่จะต้องได้รับโทษในอนาคตในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ แต่ฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้บงการ ลอยตัว ผมเชื่อมั่นในความสุจริตของ รมว.ศธ แต่ผมไม่เคยเชื่อมั่นในคนใกล้ตัวของท่านที่แสดงเจตนาแต่ละเรื่องออกมาส่อไปในทางทุจริตทั้งนั้น ครับ 1.4 ผมรับรู้ถึงความไม่สบายใจของ ผอ เขตพื้นท่ีการศึกษา ครับ หลายท่านเครียดและยืนยันว่าถ้าต้องเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อครั้งนี้ จะขอลาออกจากราชการทั้งๆที่เหลืออายุราชการอีกหลายปี 1.5 ผมทราบมาว่าสำนักนโยบายและแผนได้ทำโครงการที่จะใช้เงินเหลือจ่าย ไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้านต่างๆ แต่ถูกฝ่ายการเมืองสั่งการให้นำไปใช้จัดซื้อหุ่นยนต์ฯนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ของ สพฐ รู้สึกไม่สบายใจที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ 1.6 การจัดซื้อหุ่นยนต์และครุภัณฑ์ประกอบครั้งนี้ เป็นการจัดซื้ออย่างเร่งด่วนให้ทันสิ้นปีงบประมาณ เชื่อว่าดำเนินการไม่ทันแน่นอน อาจต้องซื้อด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการติดคุก น่ะครับ คนติดคุกคือข้าราชการประจำครับ ไม่ใช่นักการเมือง 1.7 ผมเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่าสามพันคน มีคุณครูเกือบสองร้อยคน แต่ไม่มีใครมีความรู้เรื่องหุ่นยนต์ แล้วนับประสาอะไรกับโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่แทบไม่มีครูสอน การที่ท่านส่งหุ่นยนต์และสื่ออีเลคโทรนิคอื่นๆไปให้โดยไม่มีคนสอน นั้น ครุภัณฑ์ก็จะถูกกองทิ้งไว้ เงินที่สูญหายไปเป็นเงินภาษีของพวกผมน่ะครับ ถ้าเป็นเงินส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งหรือของนักการเมือง ผมจะไม่บ่นอะไรเลยครับ 1.8 ครุภัณฑ์ที่ฝ่ายการเมืองสั่งการให้จัดซื้อนั้น ถ้าซื้อพร้อมกันจำนวนที่มีราคามากกว่าสี่ร้อยล้านบาทและมีสินค้าพร้อมส่งนั้น ย่อมเเสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมการไว้ก่อน จึงสันนัษฐานได้ว่ามีการล้อกสเป้ค ไว้แล้ว 1.9 ท่านครับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน กลุ่มบริการ ICT ได้มีหนังสือถึงเลขา ฯสพฐ.ลงวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เสนอให้จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีปัญหานี้ และเลขาฯสพฐ ได้ลงนามเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จะให้มีการจัดซื้อครั้งนี้ และ สพฐ มีหนังสือลงวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว หากพิเคราะห์จากการที่ เลขาฯ สพฐ ลงนามแต่งตั้งกรรมการกำหนด TOR ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม2563 จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการกำหนด TOR ของครุภัณฑ์ ที่มีมูลค่าสูงถึงสี่ร้อยล้านบาท แต่ใช้เวลาในการเขียน TOR เพียงวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 63 เพียงวันเดียว เพราะ สพฐ ลงนามหนังสือส่ง TOR ไปที่เขตพื้นที่ วันที่ 1 กันยายน 63 อย่างนี้ เป็นพิรุธอย่างยิ่ง ถ้า สตง.หรือ ปปช.รู้ จะทำให้สองหน่วยงานนี้มีผลงานอีกแล้วนะครับ ท่าน รมว.ศธ ครับ ถ้าท่านเป็นผู้สั่งการให้ สพฐ สั่งซื้อ โปรดยกเลิกเถอะครับ แต่ถ้าท่านเห็นว่าจำเป็นจริงๆ ท่านโปรดดำเนินการให้ฝ่ายการเมืองจัดซื้อเอง อย่าให้ฝ่ายข้าราชการประจำต้องลำบากใจเลยครับ หรือท่านอาจมีหนังสือสั่งการให้ชัดเจนว่า สพฐ ต้องจัดซื้อตามนี้มิฉะนั้นจะลงโทษทางวินัย ท่าน ผอ เขตพื้นที่การศึกษาที่เคารพครับ ได้โปรดอย่าดำเนินการจัดซื้อเลยนะครับ เพราะถ้าท่านจัดซื้อ ท่านสุ่มเสี่ยงมากที่สุดที่จะโดนไล่ออกและติดคุกครับ สิ่งที่ท่านสามารถทำได้โดยไม่ผิดวินัยคือทำหนังสือโต้แย้งถึงเลขาฯสพฐ และ รมว.ศธ เสนอแนะว่าการจัดซื้อครั้งนี้ น่าจะเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้ทบทวน หาก เลขาฯสพฐ หรือ รมว.ศธ ยืนยันให้จัดซื้อท่านก็ดำเนินการได้ ครับ ท่านกรรมการจัดซื้อทั้งหลายครับโปรดตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อให้ดีให้รอบคอบนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการล็อคสเป๊ก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เคารพครับ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องการมีส่วนในการจัดซื้อก็โปรดหลีกเลี่ยงเถอะครับ งานนี้ไม่เป็นสิริมงคลแก่ท่านแน่นอน และถ้ามีหน่วยงานใดซื้อให้ ก็ไม่ต้องรับมอบ ส่งคืน ต้นสังกัดเถอะครับ ของมันร้อนครับ อยู่ในความครอบครองแล้วไม่ดีเลยครับ ส่งคืนได้ครับอ้างว่าโรงเรียนไม่ต้องการ โรงเรียนเป็นนิติบุคคลครับ สามารถปฏิเสธไม่รับครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องการได้ครับ จึงขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพ รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ 7 กันยายน 2563 
https://www.kroobannok.com/88415

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *